Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Calbuco, s.r.o.

se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00

identifikační číslo: 04084357 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242070 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grizly.cz


Rychlé odkazy a informace:

 1. Odstoupení od kupní smlouvy vyřešíte přes tento odkaz ZDE. Objednávku dopravy zařídíme přes PPL nebo Zásilkovnu.
 2. Adresa provozovny: GRIZLY.cz, Chválkovice 696, Olomouc, 779 00,

3. Reklamace všeho druhu vyřešíte přes tento odkaz ZDE.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti CALBUCO s.r.o.,

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 040 84 357, DIČ: CZ04084357, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242070, kterou zastupuje Dominik Píchal, jednatel

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: https://grizly.cz 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu: 

CALBUCO s.r.o.

sídlo: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „adresa sídla“)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C, vložka: 242070 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Dominik Píchal, jednatel (dále jen „CALBUCO s.r.o.“ „my“ nebo „prodávající“)

IČO: 040 84 357

DIČ: CZ04084357

telefon:  +420 725 473 077

e-mail: info@grizly.cz

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: 

CALBUCO s.r.o., v IN PARK areálu (ulice Železniční) na adrese Chválkovice 696, 779 00, Olomouc v provozní době 7:00 - 16:30 v pracovních dnech,

telefonní číslo:  +420 725 473 077

email: reklamace@grizly.cz 

 1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti CALBUCO s.r.o. upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://grizly.cz

 

2.2 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I. 

 

2.3 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://grizly.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.4 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“). 

2.5 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce zaškrtne kolonku “Firemní zákazník” a uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6 Odesláním objednávky (tlačítko “ODESLAT OBJEDNÁVKU”) zákazník potvrzuje, že se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 1. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. 

3.3 Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu https://grizly.cz a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v příslušných sekcích samotné objednávky (vyberte dopravu / vyberte platbu). Poskytujeme možnost osobního vyzvednutí zboží na shora uvedené adrese našeho skladu v Olomouci a/nebo na výdejních místech Grizly, a to v provozní době skladu a/nebo výdejního místa uvedeného na webové stránce, nebo Vám doručíme zboží prostřednictvím Vámi vybraného přepravce se kterým spolupracujeme.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, podrobnosti pak uvedeny v našem reklamačním řádu.

 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

  1. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

   1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo 

   2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit např. prostřednictvím formuláře služby Retino pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail info@grizly.cz.

4.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici online formulář poskytovaný službou Retino https://www.grizly.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace.

4.3 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

4.3.1 o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

4.3.2 o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

4.3.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  

4.3.4 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím; 

4.3.5 o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

4.3.6 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 

4.3.7 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

4.4 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. 

4.5 Zaslání zboží zpět prodávajícímu je možné i osobním předáním na adrese: CALBUCO s.r.o., IN PARK areál, Chválkovice 696, 779 00 Olomouc v provozní době 7:00 - 16:30 v pracovních dnech. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník na své náklady. 

 4.6 Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. 

4.7 Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na Vámi uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky. 

4.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na lhůtu v předchozí větě jsme oprávněni Vám peníze vrátit i později, tj. až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. 

4.9 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme pomocí e-mailu info@grizly.cz. 

4.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.11 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel zaškrtnutím položky “Registrovat” a/nebo kliknutím na “Vytvořit účet” potvrdí, že se seznámil a souhlasí s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2 Ze svého uživatelského rozhraní (označeného “Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

5.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazníkovi doporučujeme použít silné heslo pro zabezpečení účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na naši zákaznickou linku nebo na info@grizly.cz.

5.5 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu. 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

  1. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet na zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno.

  3. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

  4. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

  5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství u daného zboží.

  6. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

  7. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.                                

 2. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. 

7.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit online platbou kartou, bezhotovostním převodem nebo dobírkou. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží, bude o tom zákazník informován u objednávky (v sekci “Objednávka”, v části “Vyberte platbu”). Je možné pro úhradu zboží také využít tzv. kredity “Benefit plus” nebo kredity “Edenred” (1 kredit = 1 koruna), které je možné dobít či získat na portálu/prostřednictvím těchto poskytovatelů. Bližší podmínky pro získání a uplatnění kreditů jsou uvedeny uživatelském účtu v sekci “Kredity”. 

7.3 Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste zvolili platbu bezhotovostním převodem a Objednávka nebude z Vaší strany uhrazena do deseti (10) dnů od jejího odeslání (v uvedené době nedojde k připsání peněz na náš bankovní účet), pak Objednávku automaticky zrušíme. Uzavřená kupní smlouva mezi námi zanikne. 

7.4 Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.5 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

7.7 Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.8 V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.9 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

7.10 Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do 10 (deseti) dnů od přijetí či potvrzení platby v případě online platby kartou či platby bezhotovostním převodem. V případě platby na dobírku se zavazujeme zboží dodat do 10 dnů od přijetí závazné objednávky. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1 Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2 Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží. 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ 

  1. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží předáno v našem skladu v Olomouci a/nebo na výdejních místech Grizly nebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu. 

  2. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

  3. Dodáváme zboží prostřednictvím přepravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo že bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky. U zboží, kde je vyznačen určitý počet dnů, týdnů, než bude zboží naskladněno, bude dodací lhůta objednávky delší a vy tuto skutečnost   berete na vědomí a odesláním objednávky s tím vyjadřujete souhlas.

  4. Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena v sekci “Objednávka” na adrese naší webové stránky.

  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

  7. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno zpátky k nám a současně zákazník spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného pokusu o doručení zboží, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět k nám. Tento náklad představuje pro CALBUCO s.r.o. škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Společnost CALBUCO s.r.o. je současně oprávněna účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

  8. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro společnost CALBUCO s.r.o. škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Společnost CALBUCO s.r.o. je současně oprávněna účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

  9. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka (jak spotřebitele, tak podnikatele) podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

  10. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. 

  11. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

10.2 Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.8 a 9.9 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží. 

10.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen nám spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

12.2 Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. 

12.3 Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

 4. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

 5. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 7. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem. 

 8. Tyto VOP jsou platné od 15. 08. 2021 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Načítání produktů
© 2014–2024 GRIZLY.cz - Všechna práva vyhrazena | Zásady cookies
Vytvořilo

Jsem zde nový/á

S Premium získáte:

Ikonka visačky

Výhodnější ceny

U vybraných TOP produktů

Ikonka náklaďáku

Doprava zdarma

Již od 999 Kč

Ikonka dárku

VIP výhody

Garance 100% spokojenosti

Chci se stát prémium
Oslovení

Děkujeme, že s námi chcete jít zdravou cestou životem!

Prosíme, potvrďte svou registraci kliknutím na odkaz, který vám přijde na zadanou e-mailovou adresu.

Potvrzením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

z Kliknutím na "Vytvořit účet" souhlasíte s Ochrana soukromí a se Smluvní podmínky.
Chráněno službou reCaptcha od Google | Ochrana soukromí | Smluvní podmínky